Zeven Franse gemeenten starten pilots met geluidspalen

Zeven gemeenten gaan gedurende twee jaar flitspalen voor geluidsoverlast testen om de overlast te bestrijden die vooral wordt veroorzaakt door “opgevoerde voertuigen“, met name gemotoriseerde tweewielers. Dit is begin januari vastgelegd in een uitvoeringsbesluit van de Franse mobiliteitswet.

De pilots zullen in twee fasen verlopen. Tijdens de eerste fase mogen niet-goedgekeurde systemen om de geluidsoverlast te meten worden geïnstalleerd. Het is ook mogelijk om “educatieve maatregelen te nemen om burgers te informeren“.

De tweede fase zal van start gaan wanneer de flitspalen in staat zijn om het gemeten geluid aan het voertuig te verbinden dat de luidsoverlast veroorzaakt. Hiermee kan een boete worden opgelegd van 135 euro (verlaagd tot 90 euro indien binnen 15 dagen wordt betaald) aan motorvoertuigen die het geluidsemissieniveau overschrijden dat bij decreet zal worden vastgesteld aan het einde van de eerste fase, waar een drempel van 90 decibel wordt gehandhaafd. Bij de bepaling van dit niveau wordt rekening gehouden met de voertuigcategorie, de datum waarop het voertuig voor het eerst in het verkeer is gebracht en de maximumsnelheden die op de wegen zijn toegestaan. Het Franse ministerie van ecologische transitie geeft aan dat uitzonderingen zullen worden gemaakt voor landbouwvoertuigen of oude voertuigen (claxons vallen hier niet onder).

Deelname in zeven gemeenten

De pilots zullen plaatsvinden in zeven gemeenten op vrijwillige basis: drie in stedelijke gebieden (Parijs, Nice en Toulouse), drie in voorstedelijke gebieden (Bron, Rueil-Malmaison en Villeneuve-Le-Roi) en één in de Hoge Vallei van Chevreuse ten zuidwesten van Parijs. De flitspalen moeten echter worden geïnstalleerd op wegen binnen de bebouwde kom waar de toegestane maximumsnelheid van de voertuigen niet meer dan 50 km/u bedraagt, en mogen niet gelijktijdig worden geïnstalleerd op alle wegen waar de plaatselijke overheid bevoegd is om het verkeer te controleren. In een besluit van de plaatselijke autoriteit die verantwoordelijk is voor de verkeerspolitie moeten de weggedeelten met flitspalen en de dagelijkse tijdstippen voorop deze worden geactiveerd, worden vastgelegd.

De aanwezigheid van de flitspalen worden op de betrokken wegen aangegeven met onderstaande informatieborden.

Sociale aanvaardbaarheid van handhaving… of van lawaai?

Na afloop van de pilots die maximaal twee jaar mogen duren zal het ministerie van ecologische transitie een evaluatie opstellen, die “een beoordeling van het effect op het gedrag van de weggebruikers, het afschrikkende karakter van de aanwezigheid van automatische controlevoorzieningen, de maatschappelijke aanvaardbaarheid van deze controle en de eventueel geconstateerde daling van de geluidsemissieniveaus” moet omvatten. Deze evaluatie zal ook vergezeld gaan van een analyse “gebaseerd op het aantal voertuigen dat de vastgestelde geluidsemissiedrempels overschrijdt en op de gradatie van hun geluidsemissies in verhouding tot het aantal voertuigen dat op de gecontroleerde wegen rijden“.

Het ministerie wijst erop dat vooralsnog alleen stationaire controles kunnen worden uitgevoerd om na te gaan of de voertuigen voldoen aan de maximale geluidsvoorschriften voor nieuwe voertuigen die op de markt worden gebracht. Deze controles maken het niet mogelijk de overlast te bestrijden die bewust wordt veroorzaakt door “het rijden met een duidelijk te hoog toerental” of door “opgevoerde” voertuigen. Het ministerie geeft ook aan dat “de kosten van lawaai voor de Franse samenleving door Ademe worden geraamd op 147 miljard euro per jaar“. In het dichtbevolkte Ile-de-France schat Bruitparif dat lawaai een daling van bijna 11 maanden van het aantal gezonde levensjaren veroorzaakt.

Décret d’application de la loi d’orientation des mobilités (LOM) disposant les modalités de l’expérimentation des “radars sonores

Bron: Localtis, Ministère de la transition écologique