MKB in Frankrijk: belang van innovatie stijgt licht

De Franse marktonderzoeker IFOP onderzocht in samenwerking met de Grenoble Ecole de Management hoeveel belang mkb-ers aan innovatie hechten. Vierhonderd ondernemers met meer dan tien medewerkers werden ondervraagd. Ze kwamen uit de bouw, industrie en dienstensector.

Belang van innovatie. Op een schaal van 1 tot 10 kreeg innovatie een 6,8. Dat is iets meer dan in 2012, maar R&D staat voor ondernemers op de derde plaats na productiviteit (7,8) en de kwaliteit (8,5). Toch ziet 84% van de ondervraagden innovatie als middel om de marktpositie en kwaliteit van het product te verbeteren. 26% Van de ondernemers heeft geen budget voor innovatie uitgetrokken en bij 30% is er geen ‘R&D’er’ in dienst. Toch maakte het meerendeel nooit gebruik van R&D bevorderende maatregelen in eigen land of Europees verband.

Mannenwerk. Als er wel een R&D’er is, is het meestal een man (65%), soms evenveel mannen als vrouwen (in 31% van de gevallen) en zelden alleen een vrouw (4%). Ondernemers vinden wel dat gemengde R&D teams voor betere resultaten zorgen. Om de kloof tussen deze opvatting en de realiteit te overbruggen vinden ze dat door voorlichting en promotieactiviteiten op scholen en universiteiten innovatie en R&D onder de aandacht van vrouwen moet worden gebracht.

Meten en verbeteren. Van de 74% ondernemers die in R&D investeren evalueert maar 40% deze inspanningen. Het zwaartepunt van de R&D inspanning ligt bij de ‘core business’; productie en proces. Personeelsbeleid wordt als belangrijk middel gezien om R&D te verbeteren.

De onderzoekers kwamen tot vier conclusies:

  1. Hoewel innovatie niet de eerste prioriteit is, wordt het door ondernemers wel als heel belangrijk gezien. Acht op de tien stellen ‘omvangrijke’ middelen ter beschikking van hun R&D en lijken tevreden met de door hen gekozen strategie.
  2. Ondernemers wijten hun terughoudendheid (meer) in innovatie te investeren aan externe omstandigheden. Het belasting- en politieke klimaat en ingewikkelde wet- en regelgeving worden het vaakst genoemd.
  3. Valorisatie van R&D wordt als een onzekere factor gezien. Als een innovatie succesvol is, wordt dit vaak toegeschreven aan de het menselijk kapitaal in de onderneming. Volgens de onderzoekers is daarom een belangrijke rol voor personeelsfunctionarissen weggelegd. Ze kunnen de R&D bevorderen door scholing van het zittende personeel en bij de keuze van nieuw personeel.
  4. Het merendeel van de ondervraagden deed nooit een beroep op Franse of Europese subsidies ter bevordering van R&D. De onderzoekers zijn van mening dat betere begeleiding en communicatie hierbij uitkomst kan bieden.

Bronnen: L’Innovation aurait besoin de plus de diversité, Usine Nouvelle, 23 mei 2013; IFOP: Les dirigents face à l’innovation, 31 mei 2013.