Mkb in Galloisrappport: mkb-investeringsbank, Young Innovative Enterprise-statuut en 2% innovatief aanbesteden

Op 5 november 2012 bood Louis Gallois, ex-topman van EADS, Airbus en de SNCF, zijn lang verwachte rapport aan aan de Franse regering ter verbetering van het concurrentievermogen van de Franse industrie. De regering reageerde snel op het rapport door een groot deel van de aanbevelingen over te nemen, maar niet de verwachte ‘choc de compétitivité’ ter grootte van een verlaging van 30 miljard euro werkgeverslasten. In plaats daarvan heeft premier Ayrault een fiscaal stimuleringspakket voor het bedrijfsleven aangekondigd ter waarde van twintig miljard euro verlichting over drie jaar. Daarnaast gaan twee BTW-tarieven in 2014 omhoog.
Het is uiteraard de bedoeling dat de aangekondigde lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt omgezet in investeringen en uitgaven aan R&D en innovatie en niet wordt bijvoorbeeld als dividend wordt uitgekeerd.

Aandacht voor mkb
Tussen de grote veelbesproken aanbevelingen zaten enkele minder opvallende voorstellen die speciaal gericht waren op innovatie bij het mkb en de zogenaamde ETI’s, Entreprises de Taille Intermédiaire oftewel middelgrote bedrijven met tussen de 250 en 5.000 werknemers waar momenteel grote aandacht in Frankrijk voor is. Want deze ETI’s, de ASML’s van Frankrijk, moeten immers zorgen voor economische groei en industrialisatie.
De belangrijkste maatregelen worden hieronder uitgelicht.

Publieke investeringsbank – Banque publique d’investissement (BPI), bankhervormingen en aandelenspaarplan

– In 2013 gaat van start de publieke investeringsbank BPI (Banque publique d’investissement). Deze moet de toegang tot financiering voor het mkb vereenvoudigen. De bank krijgt een interventiecapaciteit van tweeënveertig  miljard euro waarvan tweeëndertig miljard euro bestemd is voor leningen en garanties. De regering heeft daar 350 miljoen euro aan toegevoegd waardoor 500 miljoen euro aan kortlopend krediet voor het mkb moet vrijkomen. Ook komt een extra incentive voor exportfinanciering.

– Voorts heeft de Franse regering veel verwachtingen van de bankhervormingen die in december in de ministerraad komen. Het doel ervan is dat de banken hun middelen prioritair voor de  ‘reële economie’ inzetten.

– Ook komt er een instrument dat sancties oplegt aan partijen die de betalingstermijnen niet respecteren. Met name voor het mkb leveren laatbetalingen al snel moeilijke situaties op. De Franse staat zelf belooft zijn betalingstermijnen in 2017 naar twintig dagen teruggebracht te hebben.

– Het oprichten van een beurs voor mkb en ETI’s begin 2013 moet zorgen voor een betere toegang tot de kapitaalmarkt voor deze groep bedrijven.
Voorts komt er een mkb-aandelenspaarplan. Via fiscale voordelen worden spaarders aangemoedigd om eerder te investeren in aandelen in mkb of ETI’s dan in grote bedrijven.

Werkgelegenheid: belastingverlaging voor meer banen

– Via het nieuwe ‘belastingkrediet voor concurrentiekracht en werkgelegenheid’ hoopt de regering snel werkgelegenheid te creëren. Het belastingvoordeel is immers gebaseerd op de salarissen ter hoogte van maximaal 2,5 keer het minimumloon. De doelstelling is dus twintig miljard lastenverlichting voor het bedrijfsleven die ingezet kan worden hetzij voor investeringen hetzij voor het aantrekken van mensen.

– Ook wil de regering 500.000 opleidingsplaatsen creëren in 2017 voor jongeren binnen het mkb via een leren/werkentraject.

Innovatie: steun aan jonge innovatieve bedrijven en innovatief aanbesteden door de overheid

– De Franse regering heeft aangekondigd het ‘Young Innovative Enterprise‘-instrument van vóór 2011 in ere te herstellen. Dat houdt kort gezegd in:  vrijstelling van werkgeverslasten gedurende de eerste zeven jaar van hun bestaan voor innovatieve bedrijven die minstens vijftien procent van hun omzet aan R&D besteden.

– Publieke inkopers worden aangezet om het innovatieve mkb te ondersteunen. In maart 2013 wordt een conferentie gehouden over ‘Innovatief publiek aanbesteden‘. Daar wordt met name gekeken hoe de twee procent-doelstelling aankopen bij het innovatieve mkb in 2020 gehaald kan worden.

– Voorts kan het mkb dat in ICT wil investeren aanspraak maken op zachte leningen en zullen octrooiaanvragen door mkb-ers extra gestimuleerd worden. Nu vertegenwoordigen zij slechts zeventien procent van de octrooiaanvragen.

Export: het mkb helpen te exporteren

De Franse regering wil 1.000 mkb-ers en ETI’s een persoonlijk begeleidingstraject bieden bij hun export. Deze bedrijven worden vooraf door de publieke investeringsbank geïdentificeerd en worden door Ubifrance begeleid.
Er wordt een benchmark uitgevoerd. De Franse instrumenten ter bevordering van export worden vergeleken met wat er in het buitenland gebruikelijk is.

Verlichting van paperassenhinder voor het mkb

De Franse regering wil dat het mkb minder wordt lastiggevallen door ingewikkelde administratieve procedures. Daartoe is toegezegd dat de honderd meest gevraagde gegevens geharmoniseerd worden en binnen verschillende overheidsinstellingen onderling uitgewisseld worden zodat een mkb niet iedere keer dezelfde informatie hoeft aan te leveren. Er komt per onmiddellijk een gids met bedrijfsgegevens. Ieder bedrijf heeft slechts één aanspreekpunt bij de overheid dat ervoor zal zorgen dat de gegevens aan andere instellingen worden gecommuniceerd.
Alle websites die informatie geven over steunmaatregelen voor bedrijven worden in 2013 in één website samengebracht: guichet-entreprises.fr

Bron
Les 5 champs d’action de Jean-Marc Ayrault en faveur des PME, 6 nov 2012, La Tribune