Zeven Franse oplaadinfrastructuurpilots krijgen financiering

Joannette Polo-Leemreis, IA Parijs

Inleiding

Uit de Franse roadmap voor oplaadinfrastructuur voor elektrische en hybride voertuigen uit 2009 kwam een dringende behoefte voort aan pilots. In september 2012 selecteerde het Franse agentschap voor energiebeheer en milieu ADEME, zeven pilotprojecten voor financiering.

ADEME draagt per project tussen de 900.000 euro en 3,8 miljoen euro aan subsidie of leningen bij, voor een totaal bedrag van zestien miljoen euro. De zeven projecten vertegenwoordigen samen een budget van veertig miljoen euro. De oproep aan bedrijven om mee te doen werd in 2011 georganiseerd in het kader van het programma ‘Véhicule du Futur’, dat deel uitmaakt van het megaprogramma ‘Investeringen van de toekomst’.

Franse oplaadinfrastructuurpilots van start
Franse oplaadinfrastructuurpilots van start

Het is de bedoeling dat er in Frankrijk 400.000 oplaadpalen voor elektrische voertuigen komen
Bron: ADEME

Frankrijk is ervan overtuigd dat een nationale strategie voor oplaadinfrastructuur uitsluitend mogelijk is via een sterk aanmoedigingsbeleid van de staat. Vandaar deze call van ADEME met als doel de meest haalbare innovaties te identificeren en hun commerciële ontwikkeling te ondersteunen.

Waartoe dienen de pilots?
De pilots dienen volgens de Franse roadmap vier functies.
In de eerste plaats het testen van de  onderlinge compatibiliteit van de verschillende nationale en Europese systemen. De oplaadsystemen moeten geschikt zijn voor verschillende merken, modellen, hoeveelheden op te laden voertuigen, uiteenlopende spanningen maar ook moeten ze te gebruiken zijn met stroom uit duurzame energiebronnen.
Ten tweede moeten de systeem volkomen veilig en betrouwbaar zijn, ook in geval van vandalisme bijvoorbeeld moeten ze nog in een ’safe mode’ kunnen functioneren.
Ten derde moeten de oplaadsystemen communiceren en slim zijn. De informatie-uitwisseling tussen de oplaadpalen, de gebruiker en het voertuig moet soepel verlopen. Maar ook moet een exploitant van elektrische huurauto’s op afstand bijvoorbeeld weten in hoeverre een voertuig opgeladen is. Ook wil men in de toekomst elektrische voertuigen gebruiken als opslagmiddel van stroom. ’s Nachts is er immers vaak een overschot aan elektriciteit dat overdag ingezet kan worden.
De laatste functie van de pilots is het bestuderen van het gebruik van het voertuig in zeer uiteenlopende situaties: werk, thuis, op de openbare weg. Dit impliceert verschillende businessmodellen maar ook verschillende juridische regelgevingen.


De geselecteerde pilotprojecten

Infini Drive
Infini Drive is een project van La Poste en ERDF dat een standaardoplaadmiddel wil ontwikkelen voor wagenparken van bedrijven en lokale overheden. Ademe draagt 3,4 miljoen euro bij op een totaal budget van 9,09 miljoen euro. Andere deelnemers zijn de innovatieve mkb G2 Mobility en de kennisinstellingen  LORIA -UMR (Ecole des Mines de Nancy), CMA , I3M (universiteiten van Nice en Toulon). Het experiment startte in september in Nice, maar zal vervolgens naar Grenoble, Nantes en  Parijs uitgebreid worden.

Het Infini Drive project met La Poste
Het Infini Drive project met La Poste

Mov’eo TREVE
Het project Mov’eo TREVE wordt gecoördineerd door het bureau LCIE Veritas voor de ontwikkeling van een globaal aanbod aan testen en certificaties voor oplaadinfrastructuur. Het is de bedoeling dat er een platform komt, op het terrein van de kennisinstelling IFSTTAR bij Versailles, dat op één plaats de mogelijkheid biedt voor industrialisatie, testen en certificatie van oplaadinfrastructuur. In eerste instantie gebruikt men het open label ‘EV Ready’ ontwikkeld door Renault en Schneider Electric. Andere deelnemers zijn ControlSys, Compagnie Nationale du Rhône, Actility, DBT en de kennisinstellingen LISV en IFSTTAR.
Het budget bedraagt 9,8 miljoen euro waaraan ADEME 3,9 miljoen euro bijdraagt aan subsidie of renteloze lening. De looptijd is vijftig maanden.

Téléwatt
Citelum, een filiaal van de groep Veolia, is projectleider van het project Téléwatt. Andere partners zijn WoodSys, Airweb, Edelcom, IFPen en TelecomParisTech. Dit is een veelbelovend oplaadsysteem gebruik makend van het reeds aanwezige publieke verlichtingsnetwerk in een stad waardoor grote infrastructuurwerkzaamheden vermeden kunnen worden.

Téléwatt met Citelum: opladen via het bestaande openbare lichtnet in de stad
Téléwatt met Citelum: opladen via het bestaande openbare lichtnet in de stad

Dat betekent een enorme kostenbesparing.  De ADEME draagt 1,6 miljoen euro bij aan het project waarvan het totale budget geschat wordt op3,5 miljoen euro. De pilot duurt achttien maanden en heeft als decor Aix-en-Provence.

VERT
VERT heeft tot doel om oplaadinfrastructuur gevoed door zonne-energie te testen op het eiland de Réunion, waar de elektriciteitsproductie erg afhankelijk is van fossiele brandstoffen en het zonnepotentieel hoog.  Volgens de Franse regelgeving mag een eiland slechts voor dertig procent afhankelijk zijn van duurzame energie, teneinde de toevoer zeker te stellen. Sinds het voorjaar van 2012 wordt die grens op de Réunion geregeld bereikt. Dit experiment gebruikt de zonne-energie rechtstreeks, niet aan het net gekoppeld. Aan het project VERT doen verder mee Renault, EDF, Total, Schneider Electric en de universiteit van de Réunion. Aan het totale budget van 3,7 miljoen euro draagt ADEME 1,6 miljoen euro bij.

EVER
Bij het EVER-project dat is opgezet in La Rochelle en gecoördineerd wordt door Veolia Environnement, is het doel de uitrol van snelle laadpalen bestemd voor lagere overheden voor autodeelsystemen. Snellaadinfrastructuur kan oplossingen bieden voor bepaalde problemen waar de gebruiker van een elektrisch voertuig tegenaan loopt, zoals de stress van het bijladen en het gebrek aan soepelheid van het systeem. Met drie grote wagenparkexploitanten, EDF, ERDF en VeoliaTransdev worden nieuwe businessmodellen getest. Andere partners bij het project zijn Citelum, Bertin Technologies, EVTronic en de ingenieursschool EIGSI. Het budget wordt geschat op 3,7 miljoen euro waaraan ADEME 0,9 miljoen euro bijdraagt. De doorlooptijd is zesendertig maanden.

CROME
CROME is een door EDF getrokken project met als doel om een Europees platform op te zetten dat moet bijdragen aan een betere  elektrische mobiliteit over de grens. De pilot zal op het Frans-Duitse grensgebied gehouden worden. CROME krijgt 1,5 miljoen euro  aan subsidies en renteloze leningen bij een budget van 6,4 miljoen euro. De looptijd is drie jaar.

EGUISE
Het ambitieuze project EGUISE wordt getrokken door de Franse mkb DBT, leider op de Franse oplaadinfrastructuurmarkt. Het doel van EGUISE is een slim systeem te ontwikkelen waarmee een voorspelling gedaan kan worden over de behoefte en het gebruik rond de diensten en de energie voor oplaadstructuur voor elektrische voertuigen. Het is de bedoeling om een ecosysteem te bouwen met meerdere technologieën, bestemd voor verschillende doeleinden. Het innovatieve zit hem in de laadpalen met verschillende technologieën, met een tweerichtingsverkeer energie-uitwisseling,  draadloos en over de kabel, laden via inductie, een communicatie-architectuur en de voorspellings- en slim beheerscapaciteit van het ecosysteem. Er zijn binnen het EGUISE-project drie  pilots voorzien, in Bretagne en Pays-de Loire, voor verschillende gebruikssituaties, één wagenpark van een lagere overheid, één wagenpark van een bedrijf en een autodeelsysteem. Bij twee van de drie pilots zijn gebouwen betrokken met een eigen duurzame energieproductie. Andere projectdeelnemers zijn Induct, Sherpa Engineering, Loustic, Telecom Bretagne. Het totale bedrag van het project bedraagt 4,7 miljoen euro. ADEME  neemt daarvan 2,1 miljoen euro voor zijn rekening.

Bronnen

Recharge des Véhicules électriques et hybrides: l’Etat accompagne 7 innovations, Perscommuniqué ADEME, 8 oktober 2012

Infini Drive: l’expérience électrique démarre à Nice, NiceMatin.com, dinsdag 18 september 2012

DBT

Fiche Mov’eo TREVE

ADEME – > site – > fiche des projets.